VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

MEDNARODNO SODELOVANJE

Višja šola aktivno sodeluje z več institucijami v mednarodnem prostoru. V preteklih letih smo sodelovanje krepili na področju mobilnosti ter pripravi skupnih projektov. Sodelovanje s tujimi partnerji se je izkazalo kot izjemno uspešno.  

2014 je naša Višja strokovna šola organizirala odmevno Poletno šolo »Sustainable design: Metamorphosis in wood« z mednarodno udeležbo študentov in profesorjev iz Škotske, Litve, Češke, Hrvaške ter Slovenije. Poletna šola je potekala v času Festivala Lent v Mariboru, kar je še dodatno prispevalo k dobremu vzdušju ter spoznavanju naše kulturne dediščine.  

2018 – 2019 smo izvedli uspešen projekt KA 107 s partnersko Visoko školo primenjenih strukovnih studija iz Vranja iz Srbije.

2019 – 2022 smo izvedli projekt z Višji odborni škola Volyne iz Češke in Tehniško univerzo Zvolen iz Slovaške na področju uvajanja CNC tehnologije.

V smislu povečanja mednarodnega sodelovanja v skladu s strategijo in vizijo povečujemo stike tudi z republikami nekdanje Jugoslavije, in sicer z namenom krepitve sodelovanja in priprave skupnih projektov. Uspešno sodelujemo s parterskimi inštitucijami na Islandiji, v Franciji, Luksemburgu, Španiji, Veliki Britaniji, Litvi, Madžarski, Češki, Slovaški, Turčiji, Hrvaški, Srbiji, Severni Makedoniji.

Naši študenti in diplomanti se vsako leto aktivno vključujejo v program Erasmus+ z mobilnostmi v tujini, predvsem na področju usposabljanja oz. prakse. Poleg vključevanja naših študentov ter osebja v projekte mobilnosti sodelujemo tudi z tujimi institucijami, zlasti na področju incoming mobilnosti osebja in študentov, ki prihajajo v Maribor.

ERASMUS+

Višja strokovna šola je že od leta 2007 nosilka Erasmus univerzitetne listine in s tem je omogočena mobilnost tako študentov kot tudi zaposlenih na Višji šoli. 
Hkrati so se na široko odprle možnosti za individualno mobilnost študentov za študij in prakso, učnega osebja za poučevanje in vseh zaposlenih za usposabljanje. Do sedaj smo na tem področju bili zelo aktivni in konec leta 2012 je delovanje naše višje šole na področju Erasmus mobilnosti s strani Evropske komisije izbrano za Erasmus zgodbo o uspehu 2012, za kar smo prejeli nacionalno priznanje »Jabolko kakovosti 2014«.

Lesarska šola Maribor je tudi član konzorcija Skupnosti Višjih strokovnih šol za mobilnost za obdobje 2017-2020 in 2021-2027, kar nam daje možnost, da po porabi lastnih sredstev za odobrene projekte mobilnosti, pridobimo še sredstva za mobilnosti preko konzorcija.

Erasmus individulna mobilnost omogoča študentom študij ter prakso v tujini in spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev. Hkrati študenti prejmejo tudi finančna sredstva za čas študija ali prakse v tujini. Študentom je na voljo več načinov izmenjave: 
 • opravljanje prakse v podjetjih v tujini, ki lahko traja od 2 mesecev do 12 mesecev,
 • študij, ki lahko traja od 3 mesecev do 12 mesecev,
 • opravljanje prakse v podjetjih v tujini kot  mladi diplomant.
Študenti se lahko za Erasmus mobilnost odločijo v naslednjih državah: 
 • 27 držav članic EU,
 • države EEA: Norveška, Islandija, Lihtenštajn,
 • Turčija, Severna Makedonija, Srbija.
Pogoji sodelovanja: 
 • za prakso mora biti študent vpisan v prvi ali drugi letnik Lesarske šole Maribor – Višje strokovne šole,
 • za študij mora biti študent vpisan v drugi letnik Lesarske šole Maribor – Višje strokovne šole, (* v novem programskem obdobju 2021-2027 lahko študent izbere študij v tujini tudi v 1. letniku)
 • za prakso kot mladi diplomant mora študent imeti že opravljen zagovor diplomske naloge (prijavo na prakso pa je potrebno izvesti še v času trajanja študentskega statusa).
 • študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel, kar pomeni npr. 12 mesecev v času višješolskega izobraževanja.
Za Erasmus mobilnost na praksi se študent lahko odloči tako v prvem kot v drugem letniku, skupaj največ 12 mesecev (lahko npr. tudi 2 x 6 mesecev, ali 2 x 3 meseca, itd….). Za študijsko izmenjavo pa se lahko odloči samo v drugem letniku. Erasmus individualna mobilnost omogoča študentu:
 • da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav v programu Erasmus+,
 • da je oproščen stroškov šolnine v tujini,
 • da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti,
 • da opravi prakso v podjetju v eni od Erasmus držav,
 • da pridobi finančno pomoč v okviru programa  Erasmus+.
Ob vsem tem pa mu Erasmus individulna mobilnost omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.
Erasmus individualna mobilnost omogoča zaposlenim:  
 • da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah,
 • da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih,
 • da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve,
 • da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve,
 • da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.
Trajanje Erasmus mobilnosti za zaposlene: 
 • poučevanje od 2 dni do 2 meseca (min 8 pedagoških ur/teden)
 • usposabljanje  2 dni do 2 meseca

Strategija šole pri sodelovanju z mednarodnimi institucijami je, da poglobimo in razširimo sodelovanje z dosedanjimi partnerji (predvsem na področju lesarstva in dizajna, kar je tudi vsebinsko področje našega izobraževalnega procesa), hkrati pa želimo vzpostaviti sodelovanje z drugimi tujimi inštitucijami. Naše prednostne cilje pri mednarodnem sodelovanju lahko strnemo kot:

 • nuditi študentom priložnost, da z mobilnostmi pridobijo izkušnje  s študijem oz. prakso v tujini, 
 • povečati možnosti kratkoročnih mobilnosti, s katerimi lahko študenti dobijo tudi prve izkušnje v tujini, in se potem praviloma lažje odločijo tudi za dolgoročne mobilnosti,
 • nuditi osebju možnosti spoznavanja novih izobraževalnih metod in načinov dela z mobilnostmi na tujih institucijah, 
 • povečanje prepoznavnosti naše institucije in naših študijskih programov,
 • večje povezovanje mednarodnih institucij,
 • sodelovanje s tujimi institucijami v mednarodnih projektih,
 • sodelovanje s tujimi institucijam pri izobraževanju študentov z možnostjo skupnih diplom ter pri izobraževanju zaposlenih,
 • sodelovanje s tujimi institucijami in podjetji pri usposabljanju študentov in zaposlenih,
 • več možnosti pri zaposlovanju za študente,
 • zvišati nivo kakovosti izobraževalnih procesov,
 • vključevati nove izobraževalne pristope,
 • zvišati nivo ustvarjalnosti in inovativnosti, povečati nivo uporabe digitalne tehnologije,
 • povečati motivacijo študentov in zaposlenih za izvedene mobilnosti,
 • povečati zavedanje o evropskih dimenzijah  študijskih programov,
 • spoznavanje modernih tehnologij oz. tehnoloških postopkov in prenašanje znanja.

Naše partnerje izbiramo glede na vsebinsko sorodnost oz. podobnost izobraževalnih programov, zanimivost njihovega načina  izobraževanja, sodobne pristope oz. posebnosti v izobraževalnem procesu in pripravljenost partnerjev za sodelovanje v projektih oz. mednarodni mobilnosti, kar bo vzpodbudilo še večje zanimanje študentov za mobilnost. Seveda pa predvsem upoštevamo želje in zanimanje študentov ter zaposlenih za posamezne institucije oz. izobraževalne programe oz. vsebinska področja.

Sodelujoči partnerji so iz različnih Evropskih držav, sodelujemo z inštitucijami iz Francije, Švedske, Islandije, Severne Makedonije, Hrvaške, Srbije, Litve, Škotske, Češke, Slovaške, Španije, Velike Britanije, Nemčije, Malte, Turčije in sodelujemo z inštitucijami ne glede na njihov geografski položaj. Želimo še intenzivnejše povezovanje z republikami bivše Jugoslavije,  s katerimi želim pripraviti tudi skupne mednarodne projekte, tudi v smislu skupnih študijskih programov.

Najpomembnejši cilji mobilnosti študentov so pridobivanje strokovnega znanja, spoznavanje in uporaba novih digitalnih tehnologij, jezikovnih, medkulturnih, socialnih, komunikacijskih veščin, ki jih študenti pridobijo z udejstvovanjem v drugih kulturnih sredinah, kar pomeni hkrati tudi aktivnejšo udeležbo v družbi, večjo osveščenost o Evropskih projektih in vrednotah EU, večjo samostojnost  ter povečane možnosti zaposljivosti tako doma kot v tujini. Najpomembnejši cilj je spoznavanje novih tehnologij in tehnoloških postopkov ter drugih možnosti predvsem v procesih praktičnega izobraževanja in sodelovanja s podjetji, hkrati pa tudi predajanje svojega znanja ter konstruktivno razmišljanje v drugi kulturni sredini. Študenti pa se nemalokrat odločijo tudi za nadaljevanje izobraževanja ali horizontalno dopolnjevanje znanja.

Cilji mobilnosti zaposlenih so spoznati alternativne oblike izobraževanja, spoznati načine poteka izobraževalnega procesa v drugih kulturnih okoljih,  spoznati možnosti sodelovanja s tujimi podjetji in spoznati prednosti oz. kompetence, ki bi našim študentom omogočila boljše vključevanje v evropsko družbo in s tem povečala možnosti njihove zaposlitve. Z mobilnostjo so omogočene možnosti vzajemnega sodelovanja s podjetji in prenašanja znanj in kompetenc med posameznimi inštitucijami, ter hkrati povečanje nivo poznavanja in uporabe digitalnih tehnologij. 

Naša inštitucija si prizadeva za sodelovanje oz. organizacijo mednarodnih projektov s ciljem podati  udeležencem možnosti spoznavanja tujih kultur in običajev, poslovnih navad,  konstruktivnega razmišljanja v drugih kulturnih sredinah in povezovanja novih znanj. Z udeležbo pri mednarodnih projektih udeleženci pridobijo veščine skupnega komuniciranja, skupnega razvijanja idej, prenašanja znanja, jezikovnega sporazumevanja ter predvsem zavedanje o raznolikosti in hkrati pripadnosti EU.

Že med samim izvajanjem izobraževalnega procesa naša inštitucija vzpodbuja vključevanje v projekte: predavatelji pri predavanjih, erasmus koordinator, vodstvo, referat za študijske zadeve. Največja vzpodbuda in motivacija pa je vsekakor uspešno izpeljan projekt, kjer so študenti in zaposleni sami že vključeni v izvedbo in imajo sami tudi pozitivne izkušnje.

Največja vzpodbuda in motivacija pa je vsekakor uspešno izpeljan projekt, kjer so študenti in zaposleni sami že vključeni v izvedbo in imajo sami tudi pozitivne izkušnje.

Naša šola je v letu 2014 izpeljala izjemno odmevni projekt 14 dnevne poletne šole z nazivom »Sustainable use of wood« in z udeležbo 5 držav (Litva, Škotska, Češka, Hrvaška in Slovenija) ter 30 študentov. Kot rezultat projekta lahko izpostavimo izjemno dobro sodelovanje vseh udeležencev, medkulturno in jezikovno povezovanje, skupno razmišljanje ter razvijanje idej udeležencev iz različnih kultur, ter ob koncu predstavitev končnih izdelkov (izdelki iz lesa, kot rezultat sodelovanja različnih mišljenj, različnih pristopov k ustvarjalnosti in inovativnosti).  V nadaljevanju smo 2018-2019 prpravii ponovno uspešen projekt s Srbijo, v letu 2020-2021 pa projekt z Češko in Slovaško. Vsekakor želimo tudi  v prihodnosti nadaljevati s projektnim sodelovanjem, z nadgradnjo in možnostjo vključevanja tudi ostalih držav.

S sodelovanjem v programu Erasmus+ bomo poleg ostalih ciljev dosegli tudi zvišanje kakovosti našega izobraževalnega sistema ter bomo tako sledili Programu za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov:

 • Zvišanje ravni izobrazbe za zagotovitev diplomantov in raziskovalcev, ki jih Evropa potrebuje – Naša višja strokovna šola izobražuje za strokovno usmerjena programa Lesarstvo in Oblikovanje, in želimo na tem področju postati  vodilna šola v državi, predvsem zaradi strokovne usmerjenosti in deficitarnosti področja (lesarstvo). Nacionalna in evropska prioriteta je povečanje rabe lesa, kar vidimo kot odlično priložnost za naše diplomante, ki bodo svojo karierno pot nadaljevali kot strokovnjaki v podjetjih ali kot raziskovalci tudi v državah Evropske unije.
 • Izboljšanje kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja – Izboljšanje kakovosti bomo dosegli  z uvajanjem novih modernih pristopov, sistemov dobrih praks, boljšo izkoriščenostjo prednosti IKT, prenašanjem in implementacijo znanja. Za zvišanje kakovosti je vsekakor potrebno vključevanje delodajalcev in institucij na trgu dela, dobro sodelovanje s tujimi strokovnjaki iz različnih mednarodnih inštitucij, kar bomo dosegli z mobilnostjo ter sodelovanjem v mednarodnih projektih.
 • Krepitev kakovosti z mobilnostjo in čezmejnim sodelovanjem – Z mobilnostjo so omogočene možnosti vzajemnega sodelovanja s podjetji in prenašanja znanj in kompetenc med posameznimi inštitucijami.  Vsekakor želimo kontinuirano sodelovanje s tujimi inštitucijami in podjetji, tudi v smislu razvoja in prenosa novih tehnologij. Z individualnimi mobilnosti  študentov želimo spoznati prednosti oz. kompetence, ki bi našim študentom omogočila boljše vključevanje v evropsko družbo in s tem povečala možnosti njihove zaposlitve in predvsem povečati delež študentov, ki opravijo del študija ali usposabljanja v tujini. Vsekakor si bomo tudi vnaprej prizadevali za učinkovito priznavanje opravljenih obveznosti v tujini (priznavanje KT).
 • Za učinkovit trikotnik znanja – povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskovanja in podjetij za odličnost in regionalni razvoj – s sodelovanjem z mednarodno priznanimi, vodilnimi podjetji, kjer je možna implementacija pridobljenega znanja in kompetenc študentov, ter hkrati izmenjava dobrih praks, konstruktivnega razmišljanja in novih sodobnih pristopov. Takšne izkušnje sodelovanja s podjetji so za naše študente izjemna priložnost spodbujanja inovativnosti in ustvarjalnosti, ter prenos znanja in povezovanja z domačimi podjetji, kar vsekakor vzpodbuja konkurenčnost in vodi k izboljšavam in odličnosti, ter povečanemu gospodarskemu razvoju.
 • Izboljšanje upravljanja in financiranja – Razmišljamo o možnostih pridobivanja dodatnih sredstev za  izboljšanje izobraževalnega procesa, predvsem v smislu povečane promocije delovanja Višje strokovne šole, kar bo privedlo do večjega vpisa in posledično do večjega števila diplomantov.

ZGODBE ERASMUS ŠTUDENTOV

Erasmus mobilnost v Pragi, 18. - 22. 10. 2023

Študenti oblikovanja prvega in drugega letnika smo v sklopu petdnevne mobilnosti v Pragi (18. - 22. 10. 2023) spoznavali starejšo in moderno arhitekturo Prage. Navdušilo nas je staro mestno jedro, Dancing house, Černijeve skulpture in umetnine Salvadorja Dalija, Alfonza Muche, Andya Warhola. Mobilnost je potekala preko Erasmus+ projektov za izvedbo kratkoročnih mobilnosti.

Kauno kolegija, 17. - 21. 4. 2023, Kaunas, Litva

Študenti oblikovanja so se udeležili kratkoročne mobilnosti na naši partnerski instituciji Kauno kolegija v Kaunasu v Litvi. Petdnevna mobilnost za pet študentov je bila izvedena v  sklopu Erasmus+ programa za izvedbo kratkoročne mobilnosti.

Kaunas, februar- marec 2023, Litva

Študenti obikovanja Ana, Eva, Jessica in Žan so dvomesečno prakso opravljali v Litvi.

Praksa na otoku Kreta v Grčiji, EA ceramic studio, maj - julij 2022

Še ena uspešna zgodba o opravljanju prakse v okviru Erasmus projektov. Naša študentka Hana Kuntič Kadić je svojo Erasmus prakso opravljala v Grčiji na otoku Kreti.

Praksa v Italiji, podjetje RICCI ARREDA, junij -julij 2022 in marec-julij 2023

Študentu se je izpolnila želja, da bi svojo prakso opravljal v Italiji. V Italiji je prakso opravljal kar dvakrat.

Kauno kolegija, Kaunas, LItva, maj 2022

Študijski obisk v Litvi za naše študente je prvi v novem programu Erasmus+, ki omogoča tudi kratkotrajne mobilnosti.

Višja odborni škola Volyne, Češka, 2021-2022

Tokrat gostimo češka študenta, ki bosta v Mariboru opravljala večmesečno prakso.

Študij v Litvi 2021-2022

Že septembra s študijem na Kauno kolegija v Litvi pričenjata naši študentki v programu...

Praksa na Švedskem 2021

Julija Čerček, študentka 1. letnika je na Švedskem opravljala prakso v zanimivi delavnici...

Višja odborni škola Volyne, Češka, 2020-2021

Z novim študijskim letom 2020/21 sta v Maribor prišla tudi češka študenta Hanka Drsova in Lukaš Jarkovsky...

Visoka škola primjenenih studija Vranje, Srbija, 2018

Tokrat gostimo Filipa Milenkovića iz Srbije, iz Visoke škole primjenenih strukovnih studija v Vranju...

Višja odborni škola Volyne, Češka, 2017

"Lidi, jezděte na Erasmy, je to to nejlepší, co může student zažít. A speciálně ve Slovinsku. Ahoj!

V TV oddaji Dobro jutro, 2017

Miha v Tv oddaji Dobro jutro o Erasmus izkušnji v Franciji. Erasmus mobilnost...

Praksa v Franciji 2017

Miha Dermol, študent 1. letnika programa Lesarstvo, letošnje leto opravlja prakso v Franciji v podjetju CAA Agencemen....

Praksa na Islandiji, 2016

Timi Drvarič, naš študent  2. letnika v  programu Oblikovanje materialov bo letošnjo obvezno prakso opravljal v tujini...

Praksa na Madžarskem, 2016

EVA KOŠAN, študentka 2. letnika v programu Oblikovanje materialov, je za madžarsko podjetje »Sixay furniture« ...

Praksa na Islandiji, 2015 IN 2018

Naša študentka Lea Kadivnik je ponovno na Islandiji, kjer opravlja prakso v podjetju Agustav in hkrati spoznava lepote...

DOSTOPNOST
Scroll to Top