ŠTUDIJSKA KOMISIJA

OBVESTILO ŠTUDIJSKE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/24  

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2023/2024 bodo predvidoma ob sredah, s pričetkom  ob 10:25; in sicer:     

–              1. redna seja –  11. 10. 2023,

–              2. redna seja –    8. 11. 2023,

–              3. redna seja –    6. 12. 2023,

–              4. redna seja –    17. 1. 2024,

–              5. redna seja –      6. 3. 2024,

–              6. redna seja –    10. 4. 2024,

–              7. redna seja –      8. 5. 2024,

–              8. redna seja –    12. 6. 2024,

–              9. redna seja –    21. 8. 2024,

–            10. redna seja –      4. 9. 2024,

–            11. redna seja –    18. 9. 2024.

Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so  prispele po pošti najkasneje sedem delovnih dni pred predvideno sejo študijske komisije oziroma štirinajst delovnih dni, kadar je za vlogo potrebno pridobiti mnenje predavatelja. Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu (v kolikor ta obstaja) in priloži vso potrebno dokumentacijo. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente.  Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenih znanj je potrebno v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do:

  • petka, 13. 10. 2023, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 1. semestru ali v 1. in 2. semestru;
  • petka, 10. 11. 2023, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 2. semestru.

Obrazec DIP1 in dispozicijo diplomskega dela mora mentor študenta 2. letnika v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do 1. 6. 2024.

V primeru nepravočasne oddaje v zgornjih dveh odstavkih zapisanih vlog, mora študent za soglasje, da bo vloga obravnavana, prositi ravnatelja. Pisno prošnjo študent odda v referat za študijske zadeve skupaj z vlogo. V prošnji mora biti navedena obrazložitev, zakaj vloga ni bila pravočasno oddana.

Študentom vloge vezane na vpis študijska komisija rešuje na zadnjih treh rednih sejah študijske komisije; v primeru neizpolnjevanja pogojev za vpis oz. ponovni vpis pa, ob soglasju ravnatelja, zgolj na zadnji redni seji v študijskem letu.

Ob prejemu nepopolne vloge referat za študijske zadeve študenta ustno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V primeru, da je bila nepopolna vloga prejeta po pošti, referat za študijske zadeve študenta pisno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V kolikor študent vloge ne dopolni,  jo  referat za študijske zadeve ne sprejme. V primeru, da študijska komisija s strani referata za študijske zadeve prejme nepopolno vlogo, jo, s pisno  obrazložitvijo, vrne v referat za študijske zadeve.

Študent, ki se od študijskega leta 2023/24 vzporedno izobražuje po obeh višješolskih programih, ki jih izvajamo na Lesarski šoli Maribor, je vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in vlogo za hitrejše napredovanje v 2. letnik dolžan v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do petka,  6. 10. 2023.

 

Študent, ki ima za opraviti obveznosti iz vaj za letnik v katerega ni vpisan, mora sam (upoštevaje objavljen urnik) pravočasno (pred pričetkom izvajanja vaj) v referatu prositi, da se ga dodeli na seznam tistih, ki lahko vaje opravljajo. Pri morebitnem razporejanju v skupine referent za študijske zadeve upošteva zlasti ostale študijske obveznosti študenta ter število študentov v skupini. O razporeditvi študenta v skupino referent za študijske zadeve obvesti izvajalca. Študentu drugega letnika, ki mora opraviti tudi še manjkajoče obveznosti za prvi letnik, omogoča šola opravljanje le-teh zgolj v okviru rednega urnika za prvi letnik.

Študenti 2. letnika imajo, v času ko za njih poteka projektni teden (predvidoma bo od 25. 3. do 29. 3. 2024), možnost v šolskih delavnicah izdelati praktični del diplomskega dela ali del le-tega. Navedeno je mogoče v kolikor je izvedljivo in v kolikor je pravočasno dogovorjeno med študentom in njegovim mentorjem ter organizatorjem praktičnega izobraževanja in izvajalci v projektnem tednu.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Maribor, 30. 9. 2023

Zapisal:   Dušan Hren, predsednik ŠK
kabinet med uč. 17 in uč. 18
dusan.hren@lsmb.si
031 527 837

 

 

SKLEP 9. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

Študentu 12140270591 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov priznajo spodaj navedeni izpiti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (3 KT),

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN  VODENJE (3 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – KOMUNIKACIJE V OBLIKOVANJU (3 KT),

– TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA (5 KT),

– PODJETNIŠTVO EKONOMIKA IN TRŽENJE (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – EKONOMIJA V OBLIKOVANJU (2 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (4 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA LESA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE MATERIALA – LES (4 KT),

– PROGRAMSKA ORODJA IN OPREMA – LES (4 KT),

– TEHNOLOGIJA ROČNE OBDELAVE LESA (4 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – TEHNOLOGIJA OBDELAVE – LES (2 KT),

– OBLIKOVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA (4 KT),

– PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT).

Študentu 12140270591 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov delno priznata spodaj navedena izpita:

– POMOŽNI  MATERIALI  V LESARSTVU (2 KT od 4 KT)

– prizna se sklopa: lepila; polimerni  materiali;

– študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:

steklo; keramika; kovine; naravne kamenine.

– OBLIKOVANJE BIVALNEGA POHIŠTVA (2 KT od 5 KT)

– prizna se sklop: osnove konstruiranja;

– študent še mora opraviti sklopa v obsegu 3 KT; in sicer:

oblikovanje; bivalno pohištvo.

Študentu 12140270591 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov ne priznajo spodaj navedeni izpiti:

– PROSTOROČNO  RISANJE,

– OSNOVE LIKOVNE TEORIJE,

– OSNOVE ESTETIKE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE IZDELKOV,

– PREDSTAVITVENE TEHNIKE,

– DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – NAČRTOVANJE IZDELKOV,

– PATOLOGIJA IN SANACIJA IZDELKOV – LES,

– RESTAVRATORSKE TEHNIKE – LES,

– ZGODOVINSKI  RAZVOJ STAVBNEGA IN BIVALNEGA POHIŠTVA,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE RESTAVRATORSTVA – LES,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE POHIŠTVA – LES,

– REZBARJENJE IN PLASTIKA V LESU*,

– INTARZIJA IN  INKRUSTRACIJE LESA*,

– ALTERNATIVNE IZRAZNE TEHNIKE – LES*,

(*izpita študentu, ki ima priznan prosto izbirni predmet, ni potrebno opraviti).

Študent mora izdelati in na diplomskem izpitu uspešno zagovarjati DIPLOMSKO DELO s področja oblikovanja materialov.

7. 9. 2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPA 7. redne seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje 30 tem diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
RETUŠIRANJE POHIŠTVA O-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA REZBARJENE SKRINJICE ZA NAKIT Z LACCA POVERA TEHNIKO O-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA REZBARJENEGA LOVSKEGA KOPITA O-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA RAZSTAVLJIVEGA LOKA Z DODANO INKRUSTACIJO O-REDNI
VIZUALNA HARMONIJA V LESENI PTIČJI HIŠICI: KONTRASTI IN REZBARJENJE O-REDNI
INOVATIVNO LESENO-MREŽNO MAČJE LEŽIŠČE: OBLIKOVANJE, IZDELAVA IN FUNKCIONALNOST V SKLADU Z NARAVNIMI POTREBAMI MAČK O-REDNI
LIKOVNI KONTRASTI V LESENEM NAKITU: PRIMERJAVA GEOMETRIČNIH IN ORGANSKIH OBLIK V KONTEKSTU OBLAČILNE MODE O-REDNI
WILDWOOD BAG – TORBICA IZ USNJA IN LESA O-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KINESTETIČNE DVIŽNE MIZE O-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA STREŽNE OMARE O-REDNI
IZDELAVA IN SNOVANJE  DIDAKTIČNE IGRAČKE – KOCKA O-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KLUBSKE MIZICE Z REZBARJENIM RELIEFOM O-IZREDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA DESKE ZA DESKANJE NA VODI »WAKEBOARD« L-IZREDNI
ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA OSTROŽNIK D.O.O. L-REDNI
OBLIKOVANJE DELA IN ANALIZA ČASOVNIH UČINKOV UVEDBE CNC OBDELAVE V PROIZVODNI PROCES IZDELAVE OMARICE V MIZARSTVU BORIS DOBAJA S. P. L-REDNI
KONSTRUIRANJE IN IZDELAVA RAČUNALNIŠKEGA OHIŠJA L-REDNI
TIPI LESENIH HIŠ IN MONTAŽA BRUNARICE L-REDNI
TRAJNOSTNA ALTERNATIVA IZDELAVE PODVODNE PUŠKE IZ LOKALNEGA LESA L-REDNI
TEHNOLOŠKA POSODOBITEV DOMAČEGA ŽAGARSKEGA OBRATA L-REDNI
ZAŠČITA LESENIH KONSTRUKCIJ IN BRUNARICE L-REDNI
SNOVANJE IZDELKA »MIRNI PRESTOL« L-REDNI
OD DREVESA DO STREHE, IZDELAVA IN KRITJE ŠITLNOV L-REDNI
IZDELAVA NADSTREŠKA IZ LEPLJENEGA LESA L-REDNI
ANALIZA IN NADGRADNJA PROIZVODNJE PALET – ROBERT ROBNIK S. P. L-REDNI
IZBOLJŠAVE PRETOKA MATERIALA V PROIZVODNI LINIJI MIKRO+POLO D.O.O. L-REDNI
POŽARNA VARNOST IN ODPORNOST LESENIH KONSTRUKCIJ: PROUČEVANJE VPLIVA RAZLIČNIH GRADBENIH DETAJLOV L-IZREDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA NOČNE OMARICE L-REDNI
IZDELAVA ZLOŽLJIVEGA, LESENEGA, PASJEGA AVTO BOKSA L-REDNI
SNOVANJE IZDELKA NOČNE OMARICE L-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KLUBSKE MIZICE Z EPOKSIDNO SMOLO V MIZNI    PLOŠČI L-REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent,

IZREDNI = izredni študent.

 

SKLEP 2:

Zaradi letnih dopustov se vloge, naslovljene na študijsko komisijo, ki bodo v referat za študijske in študentske zadeve oddane ali prispejo po pošti v času med 20. 6. 2023 in 15. 8. 2023, v evidenci prispelih vlog za obravnavo na študijski komisiji navedejo kot prispele 16. 8. 2023. Izjema so pritožbe naslovljene na študijsko komisijo in vloge za katere ravnatelj višje šole presodi, da imajo oznako nujno.

Maribor, 20. 6. 2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPI 3. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Sklep se javno ne objavi.

 SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 4:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor, 1.6.2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje dvanajst tem diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA PREDALNIKA Z VSTAVLJIVIM STOLOM IN ZLOŽLJIVO MIZO L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENIH REZBARJENIH VHODNIH VRAT L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA NOTNEGA STOJALA L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KLUBSKE MIZICE »DORA« L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE ŠAHOVSKE MIZE S PREDALOMA L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE STROPNE LUČI »FLYING RING« L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE OTROŠKE POSTELJE L -IZREDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA NOČNE LUČKE »ZASPANKICA« L -REDNI
SNOVANJE STOLA S POUDARKOM NA NAKLON SEDENJA L -REDNI -2. potrjena tema
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENIH SMUČI L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA MAKETE STOLA GIANT O -REDNI- 2. potrjena tema
soglasje ravnatelja
IZDELAVA REPLIKE LESENEGA ČOLNA IZ OBDOBJA OKOLI LETA 1900 L -IZREDNI- 2. potrjena tema
soglasje ravnatelja

Legenda opomb:
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
REDNI = redni študent,
IZREDNI = izredni študent

15.5.2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEP 5. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

 

Študijska komisija potrjuje štiri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

 

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA UNIKATNEGA STOJALA ZA SLUŠALKE »KOBRA« L-REDNI (2. potrjena tema)
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE DVORIŠČNIH VRAT NA KOROŠKI CESTI 10 V MARIBORU EŠD:15775 L-REDNI (2. potrjena tema)
POSLOVNI NAČRT ZA RAZVOJ IN PROIZVODNJO LESENIH SERVIRNO -REZALNIH DESK L-REDNI (2. potrjena tema)
SNOVANJE IN IZDELAVA MIZE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI O-REDNI (2. potrjena tema)

 Legenda opomb:

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

REDNI = redni študent.

13.4. 2023
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top