ŠTUDIJSKA KOMISIJA

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje dvanajst tem diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA PREDALNIKA Z VSTAVLJIVIM STOLOM IN ZLOŽLJIVO MIZO L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENIH REZBARJENIH VHODNIH VRAT L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA NOTNEGA STOJALA L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KLUBSKE MIZICE »DORA« L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE ŠAHOVSKE MIZE S PREDALOMA L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE STROPNE LUČI »FLYING RING« L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE OTROŠKE POSTELJE L -IZREDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA NOČNE LUČKE »ZASPANKICA« L -REDNI
SNOVANJE STOLA S POUDARKOM NA NAKLON SEDENJA L -REDNI -2. potrjena tema
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENIH SMUČI L -REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA MAKETE STOLA GIANT O -REDNI- 2. potrjena tema
soglasje ravnatelja
IZDELAVA REPLIKE LESENEGA ČOLNA IZ OBDOBJA OKOLI LETA 1900 L -IZREDNI- 2. potrjena tema
soglasje ravnatelja

Legenda opomb:
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
REDNI = redni študent,
IZREDNI = izredni študent

15.5.2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEP 5. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

 

Študijska komisija potrjuje štiri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

 

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA UNIKATNEGA STOJALA ZA SLUŠALKE »KOBRA« L-REDNI (2. potrjena tema)
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE DVORIŠČNIH VRAT NA KOROŠKI CESTI 10 V MARIBORU EŠD:15775 L-REDNI (2. potrjena tema)
POSLOVNI NAČRT ZA RAZVOJ IN PROIZVODNJO LESENIH SERVIRNO -REZALNIH DESK L-REDNI (2. potrjena tema)
SNOVANJE IN IZDELAVA MIZE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI O-REDNI (2. potrjena tema)

 Legenda opomb:

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

REDNI = redni študent.

13.4. 2023
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

SKLEP 4. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje dve temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
NASTAVITEV CNC STROJA L – IZREDNI
2. potrjena tema
SNOVANJE IN IZDELAVA NOVEGA PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
TER NJEGOVA UMESTITEV V PISARNO
L – REDNI

Legenda opomb:

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
IZREDNI = izredni študent,
REDNI = redni študent

Maribor, 9.3,2023
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

ŠK – UVODNO OBVESTILO v študijskem letu 2022/2023

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2022/2023 bodo predvidoma ob sredah, s pričetkom  ob 10:25; in sicer:     

–              1. redna seja –  12. 10. 2022,

–              2. redna seja –    9. 11. 2022,

–              3. redna seja –    7. 12. 2022,

–              4. redna seja –    18. 1. 2023,

–              5. redna seja –      8. 3. 2023,

–              6. redna seja –    12. 4. 2023,

–              7. redna seja –    10. 5. 2023,

–              8. redna seja –    14. 6. 2023,

–              9. redna seja –    23. 8. 2023,

–            10. redna seja –      6. 9. 2023,

–            11. redna seja –    20. 9. 2023.

Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so  prispele po pošti najkasneje sedem delovnih dni pred predvideno sejo študijske komisije oziroma štirinajst delovnih dni, kadar je za vlogo potrebno pridobiti mnenje predavatelja. Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu (v kolikor ta obstaja) in priloži vso potrebno dokumentacijo. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente.  Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenih znanj je potrebno v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do:

  • petka 14. 10. 2022, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 1. semestru ali v 1. in 2. semestru;
  • petka 11. 11. 2022, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 2. semestru.

Obrazec DIP1 in dispozicijo diplomskega dela mora mentor študenta 2. letnika v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do četrtka 1. 6. 2023.

V primeru nepravočasne oddaje v zgornjih dveh odstavkih zapisanih vlog, mora študent za soglasje, da bo vloga obravnavana, prositi ravnatelja. Pisno prošnjo študent odda v referat za študijske zadeve skupaj z vlogo. V prošnji mora biti navedena obrazložitev, zakaj vloga ni bila pravočasno oddana

Študentom vloge vezane na vpis študijska komisija rešuje na zadnjih treh rednih sejah študijske komisije; v primeru neizpolnjevanja pogojev za vpis oz. ponovni vpis pa, ob soglasju ravnatelja, zgolj na zadnji redni seji v študijskem letu.

Ob prejemu nepopolne vloge referat za študijske zadeve študenta ustno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V primeru, da je bila nepopolna vloga prejeta po  pošti, referat za študijske zadeve študenta pisno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V kolikor študent vloge ne dopolni, jo  referat za študijske zadeve ne sprejme. V primeru, da študijska komisija s strani referata za študijske zadeve prejme nepopolno vlogo, jo, s pisno  obrazložitvijo, vrne v referat za študijske zadeve.

Študent, ki se od študijskega leta 2022/23 vzporedno izobražuje po obeh višješolskih programih, ki jih izvajamo na Lesarski šoli Maribor, je vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in vlogo za hitrejše napredovanje v 2. letnik dolžan v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do petka  7. 10. 2022.

Študent, ki ima za opraviti obveznosti iz vaj za letnik, v katerega ni vpisan, mora sam (upoštevaje objavljen urnik) pravočasno (pred pričetkom izvajanja vaj) v referatu prositi, da se ga dodeli na seznam tistih, ki lahko vaje opravljajo. Pri morebitnem razporejanju v skupine referent za študijske zadeve upošteva zlasti ostale študijske obveznosti študenta ter število študentov v skupini. O razporeditvi študenta v skupino referent za študijske zadeve obvesti izvajalca. Študentu drugega letnika, ki mora opraviti tudi še manjkajoče obveznosti za prvi letnik, omogoča šola opravljanje le-teh zgolj v okviru rednega urnika za prvi letnik.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

SKLEPI 2. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti), na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni ne odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka
12140138957

Študent vlogi ni priložil dokazila.

 SKLEP 2:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni ne odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka
12140270519

Študent vlogi ni priložil ustreznega dokazila.

SKLEP 3:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA LONČARSKEGA VRETENA O-REDNI

– Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
REDNI = redni študent

27. 10. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPI 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študentu 12140270583 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet OSNOVE LIKOVNE TEORIJE delno prizna (2 KT od 3 KT). Študent še mora pri predmetu OSNOVE LIKOVNE TEORIJE opraviti in zagovarjati vaje.

Študentu 12140270583 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet PROSTO IZBIRNI PREDMET prizna v celoti (5 KT).

SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor,7.11. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top