ŠTUDIJSKA KOMISIJA

ŠK – UVODNO OBVESTILO v študijskem letu 2022/2023

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2022/2023 bodo predvidoma ob sredah, s pričetkom  ob 10:25; in sicer:     

–              1. redna seja –  12. 10. 2022,

–              2. redna seja –    9. 11. 2022,

–              3. redna seja –    7. 12. 2022,

–              4. redna seja –    18. 1. 2023,

–              5. redna seja –      8. 3. 2023,

–              6. redna seja –    12. 4. 2023,

–              7. redna seja –    10. 5. 2023,

–              8. redna seja –    14. 6. 2023,

–              9. redna seja –    23. 8. 2023,

–            10. redna seja –      6. 9. 2023,

–            11. redna seja –    20. 9. 2023.

Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so  prispele po pošti najkasneje sedem delovnih dni pred predvideno sejo študijske komisije oziroma štirinajst delovnih dni, kadar je za vlogo potrebno pridobiti mnenje predavatelja. Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu (v kolikor ta obstaja) in priloži vso potrebno dokumentacijo. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente.  Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenih znanj je potrebno v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do:

  • petka 14. 10. 2022, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 1. semestru ali v 1. in 2. semestru;
  • petka 11. 11. 2022, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 2. semestru.

Obrazec DIP1 in dispozicijo diplomskega dela mora mentor študenta 2. letnika v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do četrtka 1. 6. 2023.

V primeru nepravočasne oddaje v zgornjih dveh odstavkih zapisanih vlog, mora študent za soglasje, da bo vloga obravnavana, prositi ravnatelja. Pisno prošnjo študent odda v referat za študijske zadeve skupaj z vlogo. V prošnji mora biti navedena obrazložitev, zakaj vloga ni bila pravočasno oddana

Študentom vloge vezane na vpis študijska komisija rešuje na zadnjih treh rednih sejah študijske komisije; v primeru neizpolnjevanja pogojev za vpis oz. ponovni vpis pa, ob soglasju ravnatelja, zgolj na zadnji redni seji v študijskem letu.

Ob prejemu nepopolne vloge referat za študijske zadeve študenta ustno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V primeru, da je bila nepopolna vloga prejeta po  pošti, referat za študijske zadeve študenta pisno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V kolikor študent vloge ne dopolni, jo  referat za študijske zadeve ne sprejme. V primeru, da študijska komisija s strani referata za študijske zadeve prejme nepopolno vlogo, jo, s pisno  obrazložitvijo, vrne v referat za študijske zadeve.

Študent, ki se od študijskega leta 2022/23 vzporedno izobražuje po obeh višješolskih programih, ki jih izvajamo na Lesarski šoli Maribor, je vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in vlogo za hitrejše napredovanje v 2. letnik dolžan v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do petka  7. 10. 2022.

Študent, ki ima za opraviti obveznosti iz vaj za letnik, v katerega ni vpisan, mora sam (upoštevaje objavljen urnik) pravočasno (pred pričetkom izvajanja vaj) v referatu prositi, da se ga dodeli na seznam tistih, ki lahko vaje opravljajo. Pri morebitnem razporejanju v skupine referent za študijske zadeve upošteva zlasti ostale študijske obveznosti študenta ter število študentov v skupini. O razporeditvi študenta v skupino referent za študijske zadeve obvesti izvajalca. Študentu drugega letnika, ki mora opraviti tudi še manjkajoče obveznosti za prvi letnik, omogoča šola opravljanje le-teh zgolj v okviru rednega urnika za prvi letnik.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

SKLEPI 2. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti), na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni ne odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka
12140138957

Študent vlogi ni priložil dokazila.

 SKLEP 2:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni ne odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka
12140270519

Študent vlogi ni priložil ustreznega dokazila.

SKLEP 3:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA LONČARSKEGA VRETENA O-REDNI

– Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
REDNI = redni študent

27. 10. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPI 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študentu 12140270583 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet OSNOVE LIKOVNE TEORIJE delno prizna (2 KT od 3 KT). Študent še mora pri predmetu OSNOVE LIKOVNE TEORIJE opraviti in zagovarjati vaje.

Študentu 12140270583 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet PROSTO IZBIRNI PREDMET prizna v celoti (5 KT).

SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor,7.11. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPI 1. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni ne odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka

12140270528

Študent vlogi ni priložil ustreznega dokazila.

SKLEP 2:
Študentu 12140138038 se v prenovljenem višješolskem študijskem programu Lesarstvo (izredni študij) priznajo spodaj navedeni predmeti v celoti:

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (6 KT),

– RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (5 KT),

– VARSTVO PRI DELU, POŽARNA VARNOST IN VARSTVO OKOLJA (3 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (6 KT),

– SUŠENJE LESA (5 KT).

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor, 18. 10. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPI 1. izredne seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA KOLEKCIJE SVETIL NAPIER O-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KMEČKEGA STOLA V DOMAČI DELAVNICI O-REDNI
NABAVA VERTIKALNEGA CNC STROJA V PODJETJU ŠAVEL D.O.O. L-REDNI

 Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 2:
Študentu 12140138034 se v rednem prenovljenem višješolskem študijskem  programu Lesarstvo priznajo spodaj navedeni  izpiti v celoti:

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (6 KT),

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠKI JEZIK (5 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 1 – KOMUNIKACIJE V TEHNIKI (4 KT),

– ŠTUDIJ DELA V LESARSTVU (3 KT),

– VARSTVO PRI DELU, POŽARNA VARNOST IN VARSTVO OKOLJA (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 2 –  ORGANIZACIJA DELA 1 (3 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (6 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA IN ZAŠČITA LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 3 – OSNOVE LESARSTVA (4 KT).

SKLEP 3:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti) in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri enemu študentu; in sicer:

ime in priimek
vpisna številka
12140138947

 SKLEP 4:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni odobri enemu študentu; in sicer:

ime in priimek
vpisna številka
12140270537

SKLEP 5:

Študijska komisija sprejme sklep, da, na osnovi vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik, upoštevaje sklep št. 2, sprejet na 1. izredni seji študijske komisije v študijskem letu 2022/23 z dne 7. 10. 2022, ter na predlog ravnatelja, študent 12140138034 v študijskem letu 2022/23 izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni. 

Maribor, 7. 10. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLEPI 11. redne seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA LONGBOARDOV TER NJIHOVO PREIZKUŠANJE O- REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

REDNI = redni študent.

SKLEP 2:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti) in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri enemu študentu; in sicer:

ime in priimek
vpisna številka
12140138970

SKLEP 3:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri enemu študentu; in sicer:

ime in priimek
vpisna številka
12140138869

SKLEP 4:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni odobri dvema študentoma; in sicer:

ime in priimek
12140270529
12140270522

SKLEP 5:

Študentu drugega letnika, ki mora v študijskem letu 2022/23 opraviti tudi še manjkajoče obveznosti za prvi letnik, omogoča šola opravljanje le-teh zgolj v okviru rednega urnika za prvi letnik.

 SKLEP 6: 

 Študent, ki se od študijskega leta 2022/23 vzporedno izobražuje po obeh višješolskih programih, ki jih izvajamo na Lesarski šoli Maribor, je vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in vlogo za hitrejše napredovanje v 2. letnik dolžan v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do petka  7. 10. 2022.

Maribor, 20. 9. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

 

 

 

 

 

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top