VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

POSLANSTVO ŠOLE

Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega zavoda Lesarske šole Maribor, v okviru katerega si mladi in odrasli udeleženci izobraževanja pridobivajo znanja s področja obdelave/predelave/oblikovanja lesa in pohištva ter lesne gradnje na vseh stopnjah in v vseh poklicih branže – od gozdarja, obdelovalca lesa, mizarja, lesarskega tehnika, do inženirja lesarstva in inženirja oblikovanja.

Poslanstvo višje strokovne šole v tem okviru je usposabljati visoko specializirane izvajalce na področju lesarstva in oblikovanja pohištva in drugih materialov, praktično in podjetniško orientirane inženirje, usposobljene za izvajanje, načrtovanje in vodenje poslovnih procesov v manjših podjetjih ali obratih večjih poslovnih sistemov. Te cilje šola lahko dosega le v dobrem partnerskem sodelovanju s podjetji in organizacijami iz gospodarstva v branži ter regijskimi in državnimi strokovnimi in vladnimi inštitucijami, združenji in zbornicami. Pomembna komponenta poslanstva šole je tudi razvijati zavest o pomenu aplikativnih znanj pri delodajalcih v branži tako na regijskem kot državnem nivoju in spodbujati samozaposlovanje diplomantov ter promovirati njihovo zaposljivost. Pri izobraževalni dejavnosti (programih) višje šole se povezujejo različna strokovna področja, kot so področje tehnologije, predelave in obdelave lesa in drugih materialov, konstrukcij in načrtovanja, likovnega snovanja, oblikovanja in estetike, ekonomsko-poslovnih, okoljskih in organizacijskih ved ter učenja tujih jezikov, saj želi šola zagotavljati kakovostno in uporabno znanje. To pa lahko doseže s kakovostnim izobraževalnim programom in z njegovim izpopolnjevanjem in prilagajanjem mednarodnim standardom ter s sposobnimi in ambicioznimi študenti in predavatelji, ki bodo znanje pridobivali/posredovali ob pomoči sodobnih metod poučevanja, s projektnim delom študentov, interdisciplinarnim medpredmetnim povezovanjem in z aktivnim sodelovanjem študentov v izobraževalnem procesu na šoli in v podjetjih na praktičnem izobraževanju.

Na osnovi strokovnih dosežkov višješolskih predavateljev in sodelavcev ob vključevanju ustreznih strokovnih spoznanj in predvsem z upoštevanjem potreb gospodarstva šola svoje izobraževalne programe ves čas razvija in skozi izbirne module prilagaja razvoju stroke in dejanskim potrebam trga dela. Pri izvajanju vseh programov se upošteva tudi koncept vseživljenjskega učenja.

Predavatelji in sodelavci šole utrjujejo visoko strokovno usposobljeno skupnost ustvarjalnih in strokovno neodvisnih ljudi, ki sodelujejo z različnimi gospodarskimi in negospodarskimi subjekti na nacionalni in mednarodni ravni. V Sloveniji se šola povezuje z regijskim in nacionalnim gospodarstvom in z drugimi nosilci razvoja stroke in regijskega okolja. Hkrati pa so strokovnjaki iz regije in Slovenije ter tujine dobrodošli sodelavci in pobudniki pri izvajanju izobraževalnega programa in projektov. Zato se šola povezuje tako v nacionalnem kot tudi v mednarodnem okviru, in sicer z višješolskim in visokošolskimi zavodi s primerljivimi programi, da bi soustvarila pogoje za izmenjavo znanja, učiteljev in študentov, pospeševanje mobilnosti ter priznavanje pridobljenih znanj za nadaljevanje študija diplomantov v okviru vseživljenjskega učenja.

Upoštevajoč navedene smernice delovanja je poslanstvo šole v povzetem smislu usmerjeno na naslednje dejavnike:

  • zagotavljanje kakovostnega izobraževanja in usposabljanja visokousposobljenih izvajalcev in

srednjega nivoja vodstvenega kadra s področja lesarstva in oblikovanja v vseh strukturah gospodarstva branže;

  • dolgoročno zagotavljanje kadrov v regiji in v širšem okolju;
  • razvoj stroke in spodbujanje aplikativnih raziskav;
  • spodbujanje vseživljenjskega učenja v stroki in regiji, državi ter mednarodno;
  • negovanje pozitivne identifikacije študentov, diplomantov in zaposlenih z vizijo šole.

VIZIJA ŠOLE

Vizija šole je postati ena izmed najbolj kakovostnih evropskih šol na področju aplikativnega kratkega visokošolskega strokovnega izobraževanja (SCHE) za področje pridobivanja in predelave lesa, proizvodnje in oblikovanja pohištva, umetniškega oblikovanja materialov, gradnje z lesom in rabo primarnih virov energije, ter imeti prepoznavno, pomembno in aktivno vlogo pri promociji vseživljenjskega učenja na tem področju v regiji, državi in širšem mednarodnem okolju.

DOSTOPNOST
Scroll to Top