VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 11. redne seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA LONGBOARDOV TER NJIHOVO PREIZKUŠANJE O- REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

REDNI = redni študent.

SKLEP 2:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti) in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri enemu študentu; in sicer:

ime in priimek
vpisna številka
12140138970

SKLEP 3:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri enemu študentu; in sicer:

ime in priimek
vpisna številka
12140138869

SKLEP 4:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni odobri dvema študentoma; in sicer:

ime in priimek
12140270529
12140270522

SKLEP 5:

Študentu drugega letnika, ki mora v študijskem letu 2022/23 opraviti tudi še manjkajoče obveznosti za prvi letnik, omogoča šola opravljanje le-teh zgolj v okviru rednega urnika za prvi letnik.

 SKLEP 6: 

 Študent, ki se od študijskega leta 2022/23 vzporedno izobražuje po obeh višješolskih programih, ki jih izvajamo na Lesarski šoli Maribor, je vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in vlogo za hitrejše napredovanje v 2. letnik dolžan v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do petka  7. 10. 2022.

Maribor, 20. 9. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

 

 

 

 

 

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top