VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 1. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni ne odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka

12140270528

Študent vlogi ni priložil ustreznega dokazila.

SKLEP 2:
Študentu 12140138038 se v prenovljenem višješolskem študijskem programu Lesarstvo (izredni študij) priznajo spodaj navedeni predmeti v celoti:

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (6 KT),

– RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (5 KT),

– VARSTVO PRI DELU, POŽARNA VARNOST IN VARSTVO OKOLJA (3 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (6 KT),

– SUŠENJE LESA (5 KT).

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor, 18. 10. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top