VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 4. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija, na predlog in ob soglasju ravnatelja, sprejme sklep, da je, upoštevaje sklep 1 sprejet na 4. redni (dopisni) seji študijske komisije v š. l. 2017/18 z dne 11. 1. 2018, v spodnji preglednici navedenim študentom s 1. 1. 2022 prenehala veljavnost potrjene teme diplomskega dela.

vpisna številka
12140270433
12140138652
12140138651
12140138749
12140138750
12140138657
12140138739
12140138670
12140270458
12140270445
12140270468
12140138675
12140138737
12140270438
12140138676
12140138682
12140138665
12140138681
12140138666
12140270448
12140138763
12140138668
12140270449
12140270407

V zgornji preglednici navedeni študenti so bili z v prvem odstavku navedenim sklepom študijske komisije nazadnje obveščeni z obvestilom ravnatelja z dne 25. 1. 2021. Ker v letu 2021 niso diplomirali, nimajo več potrjene teme diplomskega dela. O sklepu jih referat za študijske zadeve seznani po elektronski pošti, na elektronski naslov, ki ga imajo za komuniciranje z šolo.

Študent mora v primeru, da teme nima več potrjene, v kolikor želi zaključiti študij, obnoviti postopek potrjevanja teme diplomskega dela, v kolikor ima, upoštevaje 12. in 13. člen Pravil o izdelavi diplomskega dela in diplomskem izpitu, za to še možnost.

Izjema, glede na v sklepu navedeno, je tema diplomskega dela, za katero v preglednici sklepa naveden študent v referat za študijske zadeve najpozneje do ponedeljka 28. 2. 2022 odda izpolnjen obrazec DIP 6 z vsemi na obrazcu zahtevanimi prilogami.

V sklepu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Maribor, 13. 1. 2022

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top