VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

ŠK – UVODNO OBVESTILO v študijskem letu 2022/2023

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2022/2023 bodo predvidoma ob sredah, s pričetkom  ob 10:25; in sicer:     

–              1. redna seja –  12. 10. 2022,

–              2. redna seja –    9. 11. 2022,

–              3. redna seja –    7. 12. 2022,

–              4. redna seja –    18. 1. 2023,

–              5. redna seja –      8. 3. 2023,

–              6. redna seja –    12. 4. 2023,

–              7. redna seja –    10. 5. 2023,

–              8. redna seja –    14. 6. 2023,

–              9. redna seja –    23. 8. 2023,

–            10. redna seja –      6. 9. 2023,

–            11. redna seja –    20. 9. 2023.

Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so  prispele po pošti najkasneje sedem delovnih dni pred predvideno sejo študijske komisije oziroma štirinajst delovnih dni, kadar je za vlogo potrebno pridobiti mnenje predavatelja. Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu (v kolikor ta obstaja) in priloži vso potrebno dokumentacijo. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente.  Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenih znanj je potrebno v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do:

  • petka 14. 10. 2022, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 1. semestru ali v 1. in 2. semestru;
  • petka 11. 11. 2022, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 2. semestru.

Obrazec DIP1 in dispozicijo diplomskega dela mora mentor študenta 2. letnika v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do četrtka 1. 6. 2023.

V primeru nepravočasne oddaje v zgornjih dveh odstavkih zapisanih vlog, mora študent za soglasje, da bo vloga obravnavana, prositi ravnatelja. Pisno prošnjo študent odda v referat za študijske zadeve skupaj z vlogo. V prošnji mora biti navedena obrazložitev, zakaj vloga ni bila pravočasno oddana

Študentom vloge vezane na vpis študijska komisija rešuje na zadnjih treh rednih sejah študijske komisije; v primeru neizpolnjevanja pogojev za vpis oz. ponovni vpis pa, ob soglasju ravnatelja, zgolj na zadnji redni seji v študijskem letu.

Ob prejemu nepopolne vloge referat za študijske zadeve študenta ustno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V primeru, da je bila nepopolna vloga prejeta po  pošti, referat za študijske zadeve študenta pisno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V kolikor študent vloge ne dopolni, jo  referat za študijske zadeve ne sprejme. V primeru, da študijska komisija s strani referata za študijske zadeve prejme nepopolno vlogo, jo, s pisno  obrazložitvijo, vrne v referat za študijske zadeve.

Študent, ki se od študijskega leta 2022/23 vzporedno izobražuje po obeh višješolskih programih, ki jih izvajamo na Lesarski šoli Maribor, je vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in vlogo za hitrejše napredovanje v 2. letnik dolžan v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do petka  7. 10. 2022.

Študent, ki ima za opraviti obveznosti iz vaj za letnik, v katerega ni vpisan, mora sam (upoštevaje objavljen urnik) pravočasno (pred pričetkom izvajanja vaj) v referatu prositi, da se ga dodeli na seznam tistih, ki lahko vaje opravljajo. Pri morebitnem razporejanju v skupine referent za študijske zadeve upošteva zlasti ostale študijske obveznosti študenta ter število študentov v skupini. O razporeditvi študenta v skupino referent za študijske zadeve obvesti izvajalca. Študentu drugega letnika, ki mora opraviti tudi še manjkajoče obveznosti za prvi letnik, omogoča šola opravljanje le-teh zgolj v okviru rednega urnika za prvi letnik.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

DOSTOPNOST
Scroll to Top