VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

OBVESTILO O PREDVIDENIH REDNIH SEJAH ŠTUDIJSKE KOMISIJE V ŠTUD. LETU 2021/22

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2021/2022 bodo predvidoma ob sredah, s pričetkom  ob 10:25; in sicer:

 • redna seja – 6. 10. 2021,
 • redna seja – 3. 11. 2021,
 • redna seja – 1. 12. 2021,
 • redna seja – 12. 1. 2022,
 • redna seja – 9. 3. 2022,
 • redna seja – 6. 4. 2022,
 • redna seja – 11. 5. 2022,
 • redna seja – 8. 6. 2022,
 • redna seja – 17. 8. 2022,
 • redna seja – 7. 9. 2022,
 • redna seja – 21. 9. 2022.

Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so prispele po pošti najkasneje sedem delovnih dni pred predvideno sejo študijske komisije oziroma štirinajst delovnih dni, kadar je za vlogo potrebno pridobiti mnenje predavatelja. Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu (v kolikor ta obstaja) in priloži vso potrebno dokumentacijo. Študent mora Višji šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente.  Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenih znanj je potrebno v referat za študijske zadeve oddati najpozneje:

 • do petka 15. 10. 2021, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 1. semestru ali v 1. in 2. semestru;
 • do petka 12. 11. 2021, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 2. semestru.

Obrazec DIP1 in dispozicijo diplomskega dela mora mentor študenta 2. letnika v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do srede 1. 6. 2022.

V primeru nepravočasne oddaje v zgornjih dveh odstavkih zapisanih vlog, mora študent za soglasje, da bo vloga obravnavana, prositi ravnatelja. Pisno prošnjo študent odda v referat za študijske zadeve skupaj z vlogo. V prošnji mora biti navedena obrazložitev, zakaj vloga ni bila pravočasno oddana.

Študentom vloge vezane na vpis študijska komisija rešuje na zadnjih treh rednih sejah študijske komisije; v primeru neizpolnjevanja pogojev za vpis oz. ponovni vpis pa, ob soglasju ravnatelja, zgolj na zadnji redni seji v študijskem letu.

Študent, ki se od študijskega leta 2021/22 vzporedno izobražuje v obeh višješolskih programih, ki jih izvajamo na Višji strokovni šoli, je vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in vlogo za hitrejše napredovanje v 2. letnik dolžan v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do torka 5. 10. 2021.

Študent, ki nima opravljenih obveznosti iz vaj za letnik, v katerega ni vpisan, mora sam (upoštevaje objavljen urnik) pravočasno (pred pričetkom izvajanja vaj) v referatu prositi, da se ga dodeli na seznam tistih, ki lahko vaje opravljajo. Pri morebitnem razporejanju v skupine referent za študijske zadeve upošteva zlasti ostale študijske obveznosti študenta ter število študentov v skupini. O razporeditvi študenta v skupino referent za študijske zadeve obvesti izvajalca. Študentu drugega letnika, ki mora opraviti tudi še manjkajoče obveznosti za prvi letnik, omogoča šola opravljanje le-teh zgolj v okviru rednega urnika za prvi letnik.

DOSTOPNOST
Scroll to Top